TẢI eBOOK
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống thông tin Website Bán Sữa Trực Tuyến
Báo cáo mẫu đề tài Xây dựng website quảng cáo thương mại bằng ASP.NET
Báo cáo chuyên đề mẫu Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản
Báo cáo mẫu đề tài Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm Quản lý hàng hoá tại Công ty
Báo cáo mẫu tham khảo nghiệp vụ quản lí xuất nhập hàng hóa
Báo cáo mẫu Nghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát lỗ hổng trong dịch vụ Web
Xây dựng hệ thống thư điện tử Mail Server cho Công ty
Báo cáo mẫu Xây dựng hệ thống mail nội bộ trong domain với Exchange server Tạo các mail cho user, tiến hành gửi mail giữa các user nội bộ Công ty
Báo cáo mẫu ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy
Ứng dụng mô hình MVC vào ứng dụng thực tiễn
Đề tài phân tích Đặc tả yêu cầu để xây dựng phần mềm Quản lý kho hàng
Báo cáo và Demo minh họa giải thuật K Means, C Means
TIỂU LUẬN THẠC SĨ - NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN APRIORI & ỨNG DỤNG
Chuyên đề thạc sĩ môn An toàn thông tin - Nghiên cứu kỹ thuật tính toán mềm
Tiểu luận thạc sĩ môn An toàn thông tin - Nghiên cứu kỹ thuật PGP và ứng dụng
Tiểu luận thạc sĩ môn An toàn thông tin - Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa lượng tử
Tiểu luận thạc sĩ môn An toàn thông tin - Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân số - Digital Watermarking
Tiểu luận thạc sĩ môn An toàn thông tin - Nghiên cứu Hệ Mã Công khai - (PKI: Public Key Infrastrucrure)
Tiểu luận thạc sĩ môn An toàn thông tin - Nghiên cứu Virus và cách phòng chống
123