SẼ PHÂN BIỆT BẰNG KỸ SƯ VÀ CỬ NHÂN KỸ THUẬT
Quy định mới này nếu được thực thi sẽ dẫn tới sự thay đổi hàng loạt về chương trình đào tạo của các trường có cấp bằng kỹ sư.
Văn bằng kỹ sư, bác sĩ do Thủ tướng Chính phủ quy định
Theo luật Giáo dục ĐH sửa đổi (2018) có hiệu lực từ ngày 1.7 vừa qua, Chính phủ sẽ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục ĐH và quy định văn bằng, chứng chỉ đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.
Tiếp sau luật này, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH cũng được công bố. Theo dự thảo này, văn bằng một số ngành đào tạo đặc thù thuộc hệ thống giáo dục ĐH (như kỹ sư, bác sĩ) sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

Chia sẻ qua mạng xã hội:
TRƯỜNG TUYỂN SINH