SQL Server - Lập Trình Nâng Cao
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 17
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 86.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN SQL SERVER SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo 2 quyển SQL Server 2005 – Lập trình thủ tục và hàm; Lập trình T-SQL đã phát hành, quyển này chúng tôi tập trung giới thiệu nhiều nội dung nâng cao giúp cho bạn đọc tìm hiểu các kỹ thuật mới và dịch vụ mở rộng trong SQL Sever 2005.

Giáo trình bao gồm 10 chương và ứng dụng đính kèm, từ chương 14, chúng tôi giới thiệu cách khai báo và sử dụng kiểu Cursor trong nhiều trường hợp mà bạn không thể sử dụng phát biểu SQL, sang chương 15 bạn tiếp tục khám phá cách cài đặt Transaction trong thủ tục nội tại nhằm kiểm soát tính nhất quán trong tác vụ xử lý dữ liệu.

Đến chương 16, bạn tìm hiểu cách cấu hình cơ sở dữ liệu và khai báo dùng để tìm kiếm dữ liệu trên mọi kiểu dữ liệu trong bảng thay vì sử dụng phép toán LIKE thông thường. Bước sang chương 17, bạn sẽ tìm hiểu cách khai báo để truy cập dữ liệu từ xa với cách sử dụng kỹ thuật Synonym nhằm tương tác đối tượng cơ sở dữ liệu độc lập với vị trí và cài đặt; bên cạnh đó bạn cũng tìm thấy cách khai báo phát biểu SQL để phân quyền người dùng trên đối tượng cơ sở dữ liệu lẫn dữ liệu qua chương 18 và thủ tục hệ thống trong chương 19.

Quan hệ giữa .NET 2.0 và SQL Server 2005 được trình bày trong chương 20 và Server Report trong chương 21 cho phép tạo Report và sử dụng Report Server để triển khai chúng, người dùng có thể sử dụng trình duyệt Web để xem, kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau như Excel, PDF hoặc in ấn.

Tiếp tục sang chương 22, bạn sẽ khám phá dịch vụ Service Broker cho phép tạo ra ứng dụng dùng để trao đổi dữ liệu theo cơ chế không đồng bộ; sau đó trong chương 23 bạn cũng tìm hiểu một số chức năng dùng để quản trị cơ sở dữ liệu mà chưa được giới thiệu trong các tập trước.

Cuốn sách “SQL Server 2005 - Lập trình nâng cao” nằm trong bộ giáo trình SQL Server 2005 bao gồm nhiều cuốn từ Lập trình T-SQL, lập trình Thủ tục và Hàm, Lập trình nâng cao, Xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 và Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.

Cuốn sách này gồm các chương sau:

Chương 14: KIỂU DỮ LIỆU CURSOR
1. Giới thiệu hai loại Cursor

2. Quá trình xử lý của Cursor

2.1. Khai báo Cursor

2.2. Mở Cursor

2.3. Lấy dữ liệu

2.4. Duyệt qua từ mẩu tin

2.5. Đóng và giải phóng bộ nhớ cho biến Cursor

3. Các hình thức lấy dữ liệu

4. Khai báo CURSOR trong hàm

5. Sử dụng Cursor trong ứng dụng thực tế

6. Kết chương

Chương 15: TRANSACTION
1. Giới thiệu cách thức làm việc của Transaction

2. Khai báo Transaction

2.1. Làm việc với BEGIN và COMMIT TRAN

2.2. Làm việc với ROLLBACK TRAN

2.3. Làm việc với SAVE TRAN

2.4. Làm việc với WITH MARK

3. Sử dụng Transaction trong ứng dụng thực tế

4. Kết chương

Chương 16: DỊCH VỤ FULL-TEXT SEARCH TRONG SQL SERVER 2005
1. Giới thiệu Full-text Search (FTS)

2. Cấu trúc tìm kiếm theo Full-text Search

2.1. Thành phần của FTS

2.2. MSFTEFD

2.3. Cơ chế hoạt động của FTS

3. Cấu hình Full-text Catalog (FTC)

4. Sử dụng hàm trong câu truy vấn

4.1. Hàm CONTAINS

4.2. Hàm FREETEXT

4.3. Hàm CONTAINSTABLE

4.4. Hàm FREETEXTTABLE

5. Kết chương

Chương 17: Kỹ thuật SYNONYM TRONG SQL SERVER 2005
1. Truy cập dữ liệu từ xa

2. Kỹ thuật Synonym

2.1. Synonym là gì?

2.2. Khai báo Synonym

3. Kết chương

Chương 18: PHÂN QUYỀN NGƯỜI SỬ DỤNG
1. Tài khoản đăng nhập SQL Server

1.1. Tạo login user bằng MS

1.2. Tạo login bằng phát biểu SQL

2. Khai báo tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu

2.1. Khai báo database user bằng MS

2.2. Khai báo database user bằng phát biểu SQL

3. Quyền người sử dụng trên đối tượng cơ sở dữ liệu

3.1. Cho phép tạo cơ sở dữ liệu

3.2. Cho phép tạo đối tượng cơ sở dữ liệu

3.3. Nghiêm cấm tạo đối tượng cơ sở dữ liệu

4. Cấp quyền người sử dụng trên dữ liệu

4.1. Quyền thao tác dữ liệu

5. Kết chương

Chương 19: THỦ TỤC NỘI TẠI HỆ THỐNG THƯỜNG SỬ DỤNG
1. Bảng dữ liệu hệ thống

2. Thủ tục nội tại hệ thống

2.1. Thủ tục nội tại dùng để liệt kê thông tin

2.2. Thủ tục nội tại dùng để trình bày thông tin

2.3. Thủ tục nội tại dùng để thêm, xóa và cập nhật thông tin

3. Thủ tục nội tại hệ thống mở rộng

3.1. Thủ tục nội tại xp_cmdshell

3.2. Thủ tục nội tại xp_sendmail

4. Kết chương

Chương 20: QUAN HỆ GIỮA .NET 2.0 VÀ SQL SERVER 2005
1. Tìm hiểu các lớp làm việc với Server và Database

1.1. Đối tượng Server

1.2. Đối tượng Database

2. Tạo đối tượng cơ sở dữ liệu

2.1. Đối tượng Table

2.2. Đối tượng View

2.3. Đối tượng StoredProcedure

2.4. Đối tượng DatabaseDdlTrigger

2.5. Đối tượng Function

2.6. Đối tượng Trigger

3. Thao tác dữ liệu

4. Kết chương

Chương 21: DỊCH VỤ REPORT TRONG SQL SERVER 2005
1. Giới thiệu Report Service

2. Các thành phần của Report Service

2.1. Chức năng chính

2.2. Thành phần chính

3. Tạo Report trong SQL Server 2005

3.1. Tạo Report bằng MS

3.2. Thêm mới Report

3.3. Khai báo biểu thức

3.4. Định dạng số

3.5. Sử dụng hàm

3.6. Tham số trong Report

3.7. Xuất dữ liệu ra tập tin

3.8. Chạy chương trình ở chế độ Debug

3.9. Triển khai Report

4. Cấu hình Report server

5. Quản lý Report bằng Report Manager và MS

5.1. Sử dụng Report Manager quản lý Report

5.2. Tạo mới Report bằng Report Builder

6. Kết chương

Chương 22: SERVICE BROKER TRONG SQL SERVER 2005
1. Service Broker làm được cái gì?

1.1. Conversations

1.2. Thứ tự và phối hợp thông điệp

1.3. Kỹ thuật không đồng bộ tác vụ

1.4. Hỗ trợ ứng dụng độc lập

1.5. Thành phần của Service Broker

2. Lợïi ích của Service Broker

2.1. Tương tác cơ sở dữ liệu

2.2. Thứ tự và phối hợp của thông điệp

2.3. Tính độc lập và uyển chuyển trong xử lý

2.4. Khóa thông điệp liên quan

2.5. Tự động kích hoạt

3. Sử dụng Service Broker trong ứng dụng

4. Kết chương

Chương 23: CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ SQL SERVER 2005
1. Backup và Restore cơ sở dữ liệu

1.1. Backup cơ sở dữ liệu

1.2. Restore cơ sở dữ liệu

2. Attach và Detach cơ sở dữ liệu

3. Copy cơ sở dữ liệu

4. Import và Export cơ sở dữ liệu

5. Chức năng tự động

6. Cấu hình IP và Port

7. Kết chương

Ứng dụng: SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SMO VÀ REPORT SERVICE TRONG ỨNG DỤNG
1. Sử dụng đối tượng Smo

2. Report service

3. Kết chương

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.