VISUAL C# Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2: Điều Khiển Trình Chủ Đặc Biệt Và Đối Tượng ASP.NET 2.0
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 25
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN VISUAL C# SAU CÙNG CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo tập 5 quyển 1 của cuốn sách "C# 2005 - Lập trình ASP.NET 2.0", Nhà sách Minh Khai giới thiệu đến bạn đọc quyển 2 với những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan các điều khiển trình chủ đặc biệt, dạng mẫu, kiểm tra dữ liệu nhập và đối tượng Page.

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

Chương 6: Điều khiển trình chủ đặc biệt.
Chương 7: Điều khiển trình chủ dạng mẫu.
Chương 8: Điều khiển trình chủ kiểm tra dữ liệu.
Chương 9: Đối tượng Response, Request và Server...
Chuơng 10: Đối tượng Application, Session và HttpCookie.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.