TẢI eBOOK
Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế
Xuất khẩu lao động của Việt nam sang thị trường khu vực Đông Bắc Á – Thực trạng và giải pháp
Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp.
Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai: Thực trạng và giải pháp
Vốn để phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Việc làm cho người lao động ở nông thôn Hà Tĩnh
Việc làm cho người lao động ngoại thành hà nội trong quá trình đô thị hóa.
Vấn đề xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Vai trò của pháp luật trong QLNN đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh vĩnh phúc Thực trạng và giải pháp
Từ điển thuật ngữ kinh tế Nga – Việt – Anh
Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay.
Tiếp tục đổi mới quản lý các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thương mại dịch vụ viễn thông theo quy định của WTO và các cam kết của Việt Nam
Thu hút vốn đầu tư để phát triển khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quang Nam
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ an hiện nay.
Thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay.
Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
123456...