.NET toàn tập - Tập 1 - C# căn bản và Visual Studio .NET IDE
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 7620
Đơn giá: 0
NHẤN VÀO ĐỂ TẢI
Một quyển sách rất hay của tác giả Dương Quang Thiện dành cho những bạn mới bước chân vào ngành lập trình. Sách gồm 14 chương được sắp xếp theo trình tự hợp lí, dễ dàng cho người mới học nắm bắt được kiến thức. Các nội dung chính bao gồm:

Giới thiệu C# và .NET framework
Sử dụng debugger
Lớp, hướng đối tượng; kế thừa, đa hình; giao diện...
Cấu trúc Struct
Bán dãy, Indexers và Collections
Chuỗi chữ và biểu thức regular
Lập trình trên môi trường .NET