TÀI NGUYÊN THỰC TIỄN
Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng Chuyên Nghiệp Visual Basic .NET - Tập 2

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 89.000
Kỹ Thuật Lập Trình Ứng Dụng Chuyên Nghiệp Visual Basic .NET - Tập 1

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 62.000
Microsoft Office SharePoint Server - Tập 1: Xây Dựng Và Thiết Kế Ứng Dụng

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000
Microsoft Office SharePoint Server - Tập 2: Quản Trị Và Bảo Mật Ứng Dụng

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000
SQL Server - Lập Trình T-SQL

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000
SQL Server - Lập Trình Thủ Tục Và Hàm

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000
SQL Server - Lập Trình Nâng Cao

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 86.000
SQL Server - Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Kế Toán Bằng C# (Kèm CD Bài Tập)

Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000
Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual Basic 2005 Và ADO.Net 2.0 (Có CD Kèm Theo Sách)

NXB: Nxb Lao động - Xã hội
Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ
Đơn giá: 50.000
Kế Toán - Cơ Sở Cho Quyết Định Quản Lý

Tác giả: Nguyễn Thị Thu
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000