SQL Server - Lập Trình T-SQL
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 15
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 96.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN SQL SERVER SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Cuốn "SQL Server 2005 - Lập Trình T-SQL" này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa đối tượng cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức năng cơ bản là thêm, xóa, cập nhật và trình bày.


Đặc biệt giáo trình nhấn mạnh những tiện ích, dịch vụ mới, phát biểu SQL, mệnh đề và từ khóa đặc biệt, kiểu dữ liệu tiện dụng mà phiên bản SQL Server 2000 chưa có như: Kiểu dữ liệu Xml, char(max), varchar(max), đa dạng hóa mệnh đề TOP, OUTPUT, WRITE, WITH, ORDER và OVER, biểu thức bảng.

Cuốn sách này gồm 7 chương và 1 phần ứng dụng sau:

Chương 1: Giới thiệu cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.
Chương 2: Tìm hiểu cơ sở dữ liệu đính kèm.
Chương 3: Làm việc với Management studio.
Chương 4: Thành phần chính trong cơ sở dữ liệu.
Chương 5: Phát biểu T-SQL dạng định nghĩa dữ liệu.
Chương 6: Phát biểu T-SQL cơ bản dạng truy vấn dữ liệu.
Chương 7: Phát biểu T-SQL cơ bản dạng xử lý dữ liệu.
Ứng dụng: Sử dụng phát biểu SQL trong ứng dụng.