Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual Basic 2005 Và ADO.Net 2.0 (Có CD Kèm Theo Sách)
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 19
NXB: Nxb Lao động - Xã hội
Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ
Đơn giá: 50.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN VISUAL STUDIO VỀ SAU TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Lập Trình CSDL Với Visual Basic 2005 Và ADO.Net 2.0 (Có CD Kèm Theo Sách):
Nội dung sách gồm:
Chương 1: Căn bản về cơ sở dữ liệu.
Chương 2: Các bộ kết nối và tương tác dữ liệu.
Chương 3: Bộ chứa dữ liệu DataSet.
Chương 4: Bộ điều hợp dữ liệu DataAdapter.
Chương 5: Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu.
Chương 6: Tạo báo cáo với Crystal Report.
Chương 7: ADO.NET và XML.

Mời bạn đón đọc.