Kế Toán - Cơ Sở Cho Quyết Định Quản Lý
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 20
Tác giả: Nguyễn Thị Thu
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 98.000

ĐẶT MUA
Sau cuốn "Kế toán - Ngôn ngữ kinh doanh", chúng tôi xin giới thiệu cuốn "Kế toán - Cơ sở cho quyết định quản lý". Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần Kế toán quản trị, hướng vào hệ thống thông tin cho người quản lý doanh nghiệp, qua đó nêu rõ mục đích, tầm quan trọng, vai trò, phương pháp và phạm vi của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Bạn sẽ được giới thiệu các khái niệm về chi phí, cách xác định và phân bổ chi phí, đặc biệt là dùng thông tin về chi phí để ra các quyết định quản lý. Chúng ta cũng có dịp tìm hiểu về phương pháp xây dựng cách đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh sao cho có thể khuyến khích các bộ phận tích cực hoạt động để cải thiện tình hình kinh doanh theo hướng thống nhất với mục tiêu chung của doanh nghiệp. Phần cuối cuốn sách sẽ trình bày những công cụ quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó kế toán quản trị giữ một vai trò quan trọng.

Với Bảng tra cứu thuật ngữ ở cuối mỗi chương, căn cứ vào từ khóa, bạn có thể tham khảo nội dung cụ thể hơn của các thuật ngữ đã sử dụng trong cuốn sách này.

Cuốn sách này gồm 6 chương sau:

Chương 1: Kế toán quản trị - Cơ sở cho quyết định quản lý

Chương 2: Hệ thống kế toán chi phí

Chương 3: Phân tích cách ứng xử của chi phí

Chương 4: Lập dự toán và kiểm soát chi phí

Chương 5: Đánh giá kết quả hoạt động

Chương 6: Nâng cao hiệu quả kinh doanh

Xin trân trọng giới thiệu.