Visual C# - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 23
Tác giả: Phạm Hữu Khang
NXB: Lao động - Xã hội
Đơn giá: 86.000

ĐẶT MUA
CHÚ Ý: CÁC PHIÊN BẢN VISUAL C# SAU CÙNG CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tiếp theo tập 4 - quyển 1 của cuốn sách "C# 2005 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu", Nhà sách Minh Khai tiếp tục cho ra mắt bạn đọc "C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005".

Trong Quyển 2 này, sách giới thiệu đến các bạn những nội dung chính sau:

Chương 1: Đối tượng SqlDataAdapter và DataSet.
Chương 2: Đối tượng DataSet và DataTable.
Chương 3: Đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView.
Chương 4: Đối tượng DataGridView và ADO.NET.
Chương 5: Làm việc với Report và Crystal Report.
Chương 6: Làm việc với Visual SourceSafe 2005.
Chương 7: Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005.
Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.

Sách có kèm theo CD bài tập, xin trân trọng giới thiệu đến các bạn.