ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CĂN BẢN
Chia sẻ đến

Mã số tài liệu: 9
Lý thuyết chi tiết và đầy đủ
Minh họa từng bước
Thích hợp người tự học
Đơn giá: 60.000

ĐẶT MUA

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng

    Nhanh chóng nắm vững tất cả kiến thức cơ bản về máy tính
    Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows
    Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word
    Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel
    Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
    Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
    Hiểu rõ về mạng máy tính, hệ điều hành Windows
    Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới  

NỘI DUNG
1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

    Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
    Các ứng dụng của công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT -TT)
    An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông
    Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
    Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2. Sử dụng máy tính cơ bản

    Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính
    Làm việc với hệ điều hành
    Thao tác trong Windows Explorer
    Thao tác trên màn hình Desktop
    Control panel
    Kiểu gõ Tiếng Việt
    Sử dụng máy in

3. Microsoft Word cơ bản 

    Tổng quan về Microsoft Word
    Một số thao tác cơ bản và thông dụng
    Định dạng ký tự
    Định dạng đoạn văn bản
    ĐỊnh dạng trang tài liệu
    Chèn đối tượng vào văn bản
    Tham chiếu
    Lập bảng biểu (Table)
    Hoàn tất văn bản
    Soạn thông điệp và văn bản hành chính

4. Microsoft Powerpoint cơ bản

    Giới thiệu
    Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh
    Sử dụng định dạng Themes có sẵn
    Định dạng background
    Bảng
    Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình
    Thiết lập ứng dụng

5. Microsoft Excel cơ bản

    Tổng quan về Microsoft Excel
    Định dạng dữ liệu trong Excel
    Hàm trong bảng tính Excel
    Biểu đồ
    Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

6. Sử dụng Internet

    Kiến thức cơ bản về Internet
    Sử dụng trình duyệt web
    Giới thiệu các công cụ tìm kiếm trên web (google, bing)
    Kỹ năng tìm kiếm
    Sử dụng thư điện tử
    Một số dạng truyền thông số thông dụng
    An toàn thông tin